Author Details

Jones, C.V.

  • Vol 10 - Articles
    Beings, Non-Beings, and Buddhas: Contrasting Notions of tathāgatagarbha in the Anūnatvāpūrṇatvanirdeśaparivarta and *Mahābherī Sūtra
    Abstract  PDF